ελεγχος και Διασφαλιση

Οι εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο, υποχρεούνται βάσει νόμου, να υποβάλλουν ετησίως Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις στις Φορολογικές Αρχές και τον Έφορο Εταιρειών μαζί με την Ετήσια Έκθεση (IR4 και HE32). Για να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις, ακολουθούμε τα ακριβή πρότυπα των Κυπριακών ρυθμιστικών αρχών και των Διεθνών Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων (Ι.F.R.S. & I.A.S.).

Στην Stephanou Audit, αναγνωρίζουμε ότι ο Έλεγχος των Λογιστικών Βιβλίων μίας εταιρείας είναι πολύ περισσότερο από μια τυπική υποχρέωση, είναι μια πραγματική αναγκαιότητα. Για το λόγο αυτό, προσπαθούμε να παρέχουμε υπηρεσίες ελέγχου (audit) υψηλής ποιότητας που θα προσθέσουν αξία στην επιχείρησή σας προσθέτοντας αξιοπιστία στις οικονομικές καταστάσεις σας και δίνοντας στους πελάτες, πιστωτές και χρηματοδότες σας ένα αίσθημα εμπιστοσύνης προς την εταιρεία σας. 

Ο Ετήσιος Έλεγχος των Λογιστικών Βιβλίων της Εταιρείας είναι μια ανεξάρτητη εκτίμηση της εγκυρότητας και της ορθότητας με την οποία οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας παρουσιάζονται από τη διοίκησή της. Πρέπει να είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη και να διεξάγεται με ακεραιότητα και επαγγελματισμό, τόσο για να προστατεύσει την επιχείρηση όσο και για να την βοηθήσει να ευδοκιμήσει. Ο βασικός σκοπός του έλεγχου είναι η προώθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας μιας οργάνωσης.

Η προσέγγιση μας κατά τον έλεγχο μίας εταιρείας είναι πάντα προσαρμοσμένη στη δομή της επιχείρησης του κάθε πελάτη μας ξεχωριστά. Η εταιρεία έχει επενδύσει σε καινοτόμες εφαρμογές και σε ειδικό λογισμικό ελέγχου που επιτρέπει την εκτέλεση της διαδικασίας με τον πιο αποτελεσματικό και πιο αποδοτικό τρόπο. Η διαδικασία του ελέγχου μας έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώσει τα συγκεκριμένα στοιχεία του τομέα που δραστηριοποιείται ο κάθε πελάτης, το μέγεθος του, τις δραστηριότητές του και το νομικό καθεστώς στο οποίο είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται η κάθε επιχείρηση. 

Οι πελάτες μας γνωρίζουν και εκτιμούν το γεγονός ότι είμαστε στη διάθεση τους ανά πάσα στιγμή. Όλο το προσωπικό τηρεί τη φιλοσοφία της επιχείρησης, η οποία καθορίζει ως προτεραιότητα μας τον υψηλό βαθμό ακεραιότητας, την απόλυτη εμπιστευτικότητα και αφοσίωση στους πελάτες κατά την παροχή των υπηρεσιών μας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο γνωρίζουν ότι οι εκθέσεις ελέγχου μας πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές και ότι ο απώτερος σκοπός μας είναι υψηλότερη δυνατή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στον πελάτη.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να οικοδομήσετε και να βελτιώσετε την επιχείρησή σας μέσω των τεχνικών μας δεξιοτήτων, της πολύχρονης εμπειρίας μας (33+ χρόνια) και της επιχειρηματικής μας οξύνοιας. 

Οι υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης περιλαμβάνουν:
  • Τον υποχρεωτικό (βάσει νόμου) έλεγχο των ετήσιων ή ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
  • Τον Έλεγχο των ετοιμασμένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
  • Τον Έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
  • Την Αναθεώρηση των οικονομικών καταστάσεων
  • Την Ανασκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών πληροφοριών
  • Την Προετοιμασία Έκθεσης Ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (IAS)

Sign Up

We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies and Terms and Conditions. That's Fine